Integritetspolicy

Aligno AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds, utförs eller administreras. Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats, i förekommande fall personnummer och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med att du blev klient hos oss (om du är klient) eller om du på annat sätt fick kontakt med oss, t.ex. via telefonsamtal eller e-post.

Vi behandlar uppgifterna för att fullgöra, utföra och administrera uppdraget och ha kontakt med dig, motparter och andra personer kopplade till uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsföring genom t.ex. e-post. Uppgifterna som behandlas för nämnda syften behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten, marknadsföra våra tjänster samt kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits med dig och då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att det ska kunna utföras. Exempelvis för det fall vi anlitar utomstående leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Vidare om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring.

Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter som vi har angående dig. Om någon av de personuppgifterna som vi har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som inte krävs enligt lag. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål om sådana skulle förekomma.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info(at)aligno.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling